Senteret sitt bannerbilde

Brandbu Legegruppe

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.Aktuelt

Muge Mucuk

22. juni 2018

Vikarlege for dr. Dynna fra 3 juli 2018

Legeattest og automatiske strømmålere

20. mars 2018

Informasjon fra helsedirektoratet. no

Fastlegar skal ikkje skrive ut legeattest som seier at pasientar har helseplager som skuldast stråling frå automatiske straummålarar. Det er ikkje dokumentert samanheng mellom helseplager og stråling frå slike målarar.

14.03.2018 13:40

Innan 1. januar 2019 vil alle straumkundar få installert automatiske straummålarar. Desse målarane  sender målaravlesingsdata til leverandøren over straumnettet, mobilnettet eller eit eige radionettverk. Dette gjev svak elektromagnetisk stråling.

Helsedirektoratet har desse råda til fastlegar og pasientane deira:

 • Den elektromagnetiske strålinga frå automatiske straummålarar er svært svak. Det er ikkje dokumentert samanheng mellom helseplager og så svak stråling.
 • Strålinga frå straummålarane ligg langt under grenseverdiane som er sette av Statens strålevern
 • Fastlegen skal ikkje skrive ut helseattest som seier at pasienten har plagar som skuldast stråling frå ein automatisk straummålar.
 • Pasientar som kjem til legen med plager dei meiner skuldast stråling eller elektromagnetiske felt, må bli tatt på alvor. Plagene deira kan være reelle, sjølv om dei ikkje skuldast elektromagnetiske felt.

Noregs vassdrags- og energidirektoratet (NVE) har sagt at dersom straummålaren er til vesentleg og dokumenterbar ulempe for nettkunden, kan kunden søkje om fritak frå kravet om å få en slik automatisk straummålar installert.

NVE har vidare sagt at for å få unntak, må kunden sende inn attest frå lege eller psykolog som seier at kunden har gitt uttrykk for helseplager som han eller ho meiner skuldast den automatiske straummålaren.

Helsedirektoratet legg til grunn Folkehelseinstituttet si kunnskapsoppsummering frå 2012. Her gjekk FHI gjennom mange vitskapelege studiar. FHI fann ikkje haldepunkt for at stråling under dei anbefalte grenseverdiane gir helserisiko.

Målingar gjort av Statens strålevern viser at strålinga frå dei automatiske straummålarane ligg langt under de anbefalte grenseverdiane.

Helsepersonellova §15 og Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer m.v. har desse krava til innhald i legeattestar: "Den som utsteder attest, legeerklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, legeerklæring, o.l. skal være korrekte og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet".

Dersom fastlegen skriv ut ein attest som seier at pasienten har plagar som skuldast ein automatisk straummålar, vil det vere i strid med helsepersonellova. 

Referansar

 1. Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis. Rapport fra en ekspertgruppe. 2012:3. Folkehelseinstituttet.
 2. Svak stråling fra smarte strømmålere. Stråleverninfo 09/17. Statens strålevern. 

Hvem skal du ringe

24. november 2017

 • Ring fastlegen din i åpningstiden.
 • Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv .
 • Legevakt er for alle, men ikke for alt.  Du skal ikke kontakte legevakt ved forlengelse av sykemelding, lette forkjølelser, øreskylling og andre ting som kan vente til fastlegen åpner.

 

 

 

 

.   

Kontakt oss med SMS

24. november 2017

 Om du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du benytte vårt SMS køfrisystem.

Da skriver du BRANDBU fødselsdatoen din, og navnet ditt og grad av hast og sender meldingen til 2097. En slik melding kan se slik ut: BRANDBU 0405190 Ola Hansen ønsker time gjerne i neste uke. Det bør stå kort hva timen gjelder.

Hvis det er noe som haster og du trenger time raskt/samme dag må du ringe 61329600.

SMS-tjeneste kan brukes for å bestille medisiner du har fått tidligere eller du ønsker en konsultasjon som ikke haster.

 

Tjenesten koster kr. 6,- pr. mottatt melding. Du kan sende meldingen når som helst på døgnet.

Gode råd ved influensa

24. november 2017

Influensa er en virusinfeksjon og går som regel over av seg selv, og man behandler derfor først og fremst symptomene av sykdommen. En sjelden gang kan imidlertid infeksjonen medføre alvorlig sykdom og lege må kontaktes (se under). 

Sørg for at den syke får hvile og nok drikke. Febernedsettende medikamenter kan være aktuelt. Både smerter og feber kan dempes med paracetamol (Paracet, Paracetamol, Panodil, Pamol eller Pinex). Acetylsalisylsyre (Albyl-E, Aspirin, Dispril eller Globoid) skal ikke gis til barn og unge med influensa (fare for Reyes syndrom).

Tamiflu og Relenza er legemidler til behandling av influensa. Behandling kan forkorte sykdomsperioden og mildne sykdomsforløpet, sannsynligvis også redusere risikoen for komplikasjoner. Behandlingen har best effekt når den starter tidlig etter du har blitt syk (innen 48 timer). Behandling er særlig viktig for personer som tilhører risikogruppene for komplikasjoner, men også personer utenfor risikogruppene bør vurdere å kontakte lege for behandling med antiviralia hvis de føler seg influensasyke. Ved alvorlig sykdom anbefales det å starte behandling også senere i sykdomsforløpet.

 

Når bør lege kontaktes?

Hvis den som er syk er gravid, eller i en av risikogruppene for å utvikle alvorlig sykdom eller få andre komplikasjoner av influensa, ring fastlege eller legevakt for å få nødvendig behandling og oppfølging.

Kontakt alltid lege hvis tilstanden til den/de som er syke forverrer seg. Ring lege straks dersom den syke:

 • har tegn på å være uttørret, som tørrhet i munnen og særlig sparsom vannlating
 • kaster opp og har problemer med å holde på drikke slik at det er fare for uttørring
 • får svært rask eller anstrengt respirasjon

Ring 113 dersom den syke:

 • har tungt for å puste eller har smerter i brystet
 • har fiolett eller blålig farge på leppene
 • får anfall med kramper
 • ikke reagerer som normalt eller virker forvirret

Influensasyke med sterke symptomer, særlig de som tilhører en risikogruppe for komplikasjoner, bør ha tilsyn. Som ved annen sykdom som kan forverre seg raskt, er det nødvendig å ha kontakt med den syke også i løpet av natten.

Kilde: Folkehelseinstituttet  

Arbeid og sykemelding

11. desember 2013

Hvis du er blitt syk, bør du snakke med arbeidsgiver om du kan få tilpasninger på jobben mens du er syk,
Hvis du trenger å være helt borte fra arbeidet, kan du bruke egenmelding. IA-bedrifter har ekstra mange egenmeldingsdager.
Hvis du har brukt opp egenmeldingene eller tror du vil bli borte fra jobben i lengre tid, må du kontakte lege første dag du er syk. Det er ikke anledning til å tilbakedatere sykemeldingene. Behovet for eventuell sykemelding vurderes av legen. Hovedregelen er da delvis sykemelding, unntaksvis full sykemelding.
Sykemeldingen hentes på legekontoret, vanligvis i forbindelse med konsultasjonen hos legen.
Du må ha kontakt med arbeidsgiver under sykemeldingsperioden. Arbeidsgiver behøver ikke vite diagnosen din, men hvilke begrensninger du har p.g.a. sykdommen, om du får behandling og hva arbeidsplassen kan gjøre for å få deg fortere tilbake til jobben.